DANE PROJEKTOWE:

Inwestor : Miasto Paderborn – Wydział Planowania Urbanistycznego
Architekci: bogevischs büro architekten und stadtplaner
Powierzchnia: 21ha
Rok: 2015
Ograniczony, konkurs urbanistyczny – 2 miejsce (15 uczestników)

ZADANIE

Celem konkursu było zaprojektowanie struktury urbanistycznej dla obszaru mieszkalnego z ok. 600 mieszkaniami na terenie użytków rolnych położonych przy wschodnie granicy miasta Paderborn jako atrakcyjnej, innowacyjnej i przyjaznej rodzinom dzielnicy mieszkalnej wraz ze zróżnicowaną strukturą budynków (domy wielorodzinne, zabudowa szeregowa i bliźniacza, domy jednorodzinne), oferując atrakcyjną przestrzeń do życia przy możliwie dobrym układzie – ceny, do jakości mieszkania.

KONCEPCJA

OKNO NA MIASTO I KRAJOBRAZ
Nachylony ku centrum miasta teren „Springbach Höfe” jest przedłużeniem zielonej osi ciągnącej sią od centrum w stronę krajobrazu podmiejskich terenów rolnych.
Dodatkowo stanowi on dzięki radialnemu połączeniu z terenami rekreacji po obu stronach terenu opracowania od wschodu i północnego-zachodu urbanistyczne uzupelnienie tkanki miejskiej.
Te cechy sprawiają, że dzielnica „Springbach Höfe” stanowi zarówno „okno do miasta“, jak również widokowe połączenie z krajobrazem.

„ZIELONE FUGI“ – OGÓLNA STRUKTURA DZIELNICY
Nowa dzielnica budowana jest z uwzględnieniem walorów krajobrazu wzmagając tarasowość terenu przez wprowadzenie w linii uskoku terenu „Zielonych Fug“ czyli terenu zieleni o charakterze ekstensywnej, naturalnej wegetacji zaroślowej. Liniearne „Zielone Fugi“ łączą przestrzennie obszar opracowania ze znajdującymi się pod ochroną przyrody terenami sąsiadującymi od zachodu.

„ZAGRODOWE KWARTAŁY ZABUDOWY“ I ZIELONE DZIEDZIŃCE
Struktura „Springbach Höfe” wynika z interpretacji istniejącego krajobrazu rolniczego i jego struktury zagrodowej.
„Zagrodowe kwartały zabudowy“ są zgrupowaną wokół centralnie położonego ZIELONEGO DZIEDZIŃCA zabudową, zróżnicowanych w swojej formie mini-domów mieszkalnych.
Układ komunikacji wewnątrz dzielnicy opiera się na głównych drogach dojazdowych w obrębie placu głównego (sklepy i kościół) i ciagu komunikacyjnego po zewnętrznej dzielnicy oraz drogach lokalnych będących jednocześnie przestrzenią zabaw i spotkań sąsiedzkich (siedziska, wyspy roślinne, naprzemianległy ruch) stanowiących dojazd do budynków i działek z domami jednorodzinnymi i zorganizowanych jako dojazd do poszczególnych „kwartałów zabudowy“. We wnętrzu „kwartałów zabudowy“ zlokalizowana jest półprywatna przestrzeń ZIELONEGO DZIEDZIŃCA dostępna w szczególności dla wszystkich mieszkanców zlokalizowanych wokół niego budynków. Umożliwia ona aktywne i wspólne wykorzystanie jako np. teren ogródka warzywnego, terenu zabaw dla dzieci czy rabaty kwiatowej.

WERDYKT JURY
(…) Posumowując, praca z dobrą strukturą urbanistyczną całego terenu zabudowy, ze różnicowanymi typami mieszkań i dobrą jakością, jednocześnie oszczędnej w ilości, przestrzeni publicznej.