PROFIL

COQUI MALACHOWSKA COQUI
urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa
jest polsko-niemieckim biurem projektowym prowadzonym partnersko przez Izabelę Małachowską-Coqui i Joerga Th. Coqui działającym na polu projektowania, doradztwa i badań nad teorią z zakresu architektury krajobrazu i urbanistyki. Biuro istnieje od 1992 roku w Warszawie, a od 2000 roku również w Berlinie.

Działalnością uzupełniającą podstawowe spektrum prac biura jest organizowanie konferencji i moderowanie fachowych spotkań i warsztatów projektowych oraz międzynarodowa koordynacja projektów.

SPEKTRUM PRACY BIURA:

 • Projektowanie terenów otwartych miasta w skali projektowej i wykonawczej np.:
– parki
– ogrody
– place miejskie
– place zabaw
– tereny sportu
– ciągi piesze
– projekty zieleni na dachach
– projekty zielonych fasad
 • Projektowanie w krajobrazie np.:
– studia krajobrazowe
– inwentaryzacje urbanistyczne i ruralistyczne miast i gmin
– analizy wpływu inwestycji na krajobraz
– waloryzację terenu pod inwestycję
– założenia krajobrazowe
– projektowanie terenów zieleni wzdłóż dróg i autostrad
 • Projektowanie terenów zieleni – np. opracowania do:
– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– studium uwarunkowań
– kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Plany pielęgnacyjne i ochronne dla istniejących obiektów (parków, alei, ogrodów)
 • Projektowanie i konsultacje nt. przestrzeni otwartych (w ramach konkursów urbanistycznych i architektonicznych)
 • Wykłady, merytoryczne przygotowanie warsztatów, sędziowanie w konkursach, dyskusje panelowe itp.
 • Ekspertyzy np.:
– inwentaryzacje dendrologiczne
– pozwoelnia na wycinkę drzew
– waloryzacje zabytkowych założeń ogrodowych
 • Prace badawcze nad teorią architektury krajobrazu i urbanistyki oraz nauczanie w szkołach wyższych

TEMATY DOMINUJĄCE:

 • Tereny zewnętrzne obiektów kultury i nauki
 • Tereny zewnętrzne obiektów rekreacji i wypoczynku
 • Koncepcje przestrzeni publicznej
 • Planowanie urbanistyczne
 • Innowacyjne rozwiązania strefy podmiejskiej (strefa brzegowa miasta, obszary między aglomeracjami)
 • Krajobraz kulturowy


STANDARTY

Normy (m.in. PN, NB, DIN) ew. uznane reguły techniki, stan techniki i nauki (rozporządzenia i instrukcje)

MANAGEMENT PROJEKTU m.in.:

 • Organigram struktury projektu
 • Organigram przebiegu procesu projektowego
 • System informacji o projekcie
 • System przesyłania dokumentów
 • Praca z formularzami zmian projektu
 • System zarządzania terminami
 • Ustalenia terminów, kontrola  oraz zarządzanie za pomocą:
całościowego zestawienia terminów
detalicznych list terminowych
zestawień koniecznych okresów  pracy nad projektem
zestawień czasowych powiązań branżowych
raportów terminowych
planowanie kosztów – określenie kosztów, kontrola i sterowanie kosztami
prowadzone w czasie trwania procesu projektowego i wykonawczego aż do określenia kosztów
kontrola kosztów  wg obowiązujących metod
określenie zmian kosztów w przypadku zmian projektowych
wykonanie raportów kosztów wg metody KKE oraz DIN 276-1, 2008

INFRASTRUKTURA BIURA:

 • 5 stanowisk CAD w systemie sieciowym